1904-cü ildə kimya sahəsində Nobel mükafatçısı - UİLYAM RAMZAY(1852-1916)


Uilyam Ramzay  Şot­landiyanın Qlazqo şə­hə­­rində ana­dan ol­muş­­­dur (1852-ci ilin ok­t­yabrın 2-də).Təhsilini Qlazqo Aka­­demi­yasında alan Ra­mzay kimyanı öyrən­məyi Qlazqo Uni­ver­si­te­tin­də To­mas An­dersonun rəh­bərliyi al­tın­da davam et­di­rmişdir. Sonra Tyu­bin­gen Uni­ver­sitetində Vil­helm Fit­tiqin rəh­bər­liyi al­tın­da as­piranturada oxu­muş­du. “Toluol və nitro­to­lu­ol turşuları adlı dis­ser­ta­siya mü­dafiə et­mişdi.Qlaz­qoya Andersonun asistenti kimi dönür və Bristol Universitetində kimya professoru vəzifəsini alır (1879) və uni­versitetin rektoru  seçilir və eyni zamanda tədqi­qat­la­rı­nı davam etdirir (1881).
Ramzay London UniversitetininkimyakafedrasındaAleksandrUilyamsonuəvəzedir (1887).MəhsburdaRamzayözününəsaskəşflərinietmişdir. O, azotoksidlərihaqqındabirneçəmaraqlıməqalələrçapetdi(1885-1890)vəgələcəkdəistifadəetməküçünüsullarişlənibhazırlandı. Bu işlərləəlaqə­darRamzay Lord Relleyinmühazirəsinəqatıldı (1894-cü ildəaprelin 19-da).Relleysüniyollaalınmışazotiləhavanındigərkomponentlərininkənarlaşdırılmasıiləalınanazotunsıxlıqlarıarasındafərqolduğunusöyləyirdi.QısadiskusiyadansonraRamzayvəRelleybuhadisənibirgəöyrənməyirazılaş­dırdılar.AvqustdaRamzayRelleyəməlumatverdiki, o, havanınəvvəl­lərməlum  olmayankomponentiniaşkaretmişdirki, bukom­po­­nentçoxgüman  ki, kimyəvireaksiyayagirmirvəRamzaybuqazı “arqon” adlan­dır­mışdı. Sonrakıillərdə o, neon, kriptonvəksenonkimiqazları da kəşfetmişdi.  Ramzayhəmçinin, əvvəlləryalnızGünəşspektrindəmüşahidə  olun­muş, ammaYerdəmüşahidəolunmamışheliumu da havadanayırdı.
Ramzaymolekulyarfizikailədəməşğulolmuş, brounhə­rə­kətlərini, maddələrinkritikvəziyyətlərinitədqiqetmişdi. O, sin­kin atom çəkisinimüəyyənetdi (1884). Ramzayasetilen­dənvəhidrogensianiddənpiridinisintezetmiş (1887) vəma­ye­ninsəthigərilməqiymətinəəsasənonunmolekulçəkisinitə­yinetməküs­u­lu­nutəklifetdi (1883).Ramzaykimyəvibi­lik­lə­rintoplanmasına, öyrənilməsinəvəsənayeninbuyaxuddigərsa­həsindətətbiqinəçoxböyükönəmverirdi.Böyükaliməsər­lərininbirindəyazırdı: “O xalq, o ölkəki,kimyanıninki­şa­fın­dabaşqalarınınönünəkeçəcək , o ümumimaddirifahba­xımından da onlardanöndəolacaq”
Uilyam Ramzay  təsirsizqazlarınkəşfinəgörə Nobel mü­­­ka­fatıalmışdır (1904). Ramzayçoxmüxtəlifsahəlimaraqdairə­lərinəmalikidi: Qərbinqədimvəmüasirdilləriniyaxşıbilirdi, rəsmçəkirdi, skripkadavəfortepianodaçalırdı, ədə­biyyatın, təs­vi­risənətin, musiqinindərinbilicisiidi, yaxşırəqsedirdivəidmaniləməşğulolurdu. Tennis oynamağı, yaxtadaüzməyi, velosipedsür­məyisevərdi.
Ramzayradioaktivşüalanmanəticəsindəburunboş­lu­ğun­daəmələgələnxərçəngxəstəliyindənQlazqodavəfatet­miş­dir(1916-cı iliyulun 23-də). 
 
Əli ZALOV,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin
Analitik və üzvi kimya kafedrasının müdiri,
 kimya elmləri doktoru, 
Azərbaycan Respublikası qabaqcıl təhsil işçisi
 


Facebook-da paylaş